Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126015

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowywaniu propozycji rozwiązań systemowych, strategii i programów, opracowywaniu nowych i modyfikacji istniejących narzędzi wsparcia w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła i chłodu
 • Monitoruje i dokonuje oceny sytuacji rozwoju systemów ciepłowniczych oraz sektora ciepłowniczego
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania sektora ciepłowniczego i sieci ciepłowniczych, w tym kształtowaniu zasad taryf na ciepło i chłód oraz zbiera i analizuje dane z tego zakresu
 • Przygotowuje propozycje działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie ciepłownictwa oraz przyłączania do sieci i rozliczeń kosztów zakupu ciepła, w tym w budynkach wielolokalowych
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk Departamentu lub Ministerstwa w odniesieniu do projektów aktów prawnych dotyczących kogeneracji i ciepłownictwa, przygotowywanych w urzędzie lub innych instytucjach państwowych i europejskich
 • Bierze udział w pracach Sejmu i Senatu, komitetów i innych instytucji administracji publicznej i samorządowej, zespołów i grup roboczych z udziałem organizacji sektorowych i podmiotów gospodarczych oraz współpracuje z partnerami społecznymi w zakresie tematyki związanej z kogeneracją i ciepłownictwem
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze związanym z energetyką, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień sektora energetycznego, w tym ciepłowniczego
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii (w tym przepisów ustawy – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji)
 • znajomość prawodawstwa UE w zakresie energetyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ