Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125760

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w realizacji zadań w zakresie eksportu żywności do państw trzecich, w szczególności ze względu na nowe wymagania dotyczące eksportu do Chin i Indii oraz zadań związanych z importem żywności do Polski z państw trzecich, w tym współpracuje z organami PIS sprawującymi nadzór nad podmiotami zajmującymi się eksportem i importem żywności, ze szczególnym uwzględnieniem suplementów diety
 • Opracowuje projekty merytorycznych stanowisk Departamentu, w tym interpretacje oraz wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów prawa żywnościowego, w szczególności w zakresie dotyczącym eksportu i importu suplementów diety oraz ich uzgadnianie lub konsultacje z jednostkami naukowo-badawczymi, innymi resortami i innymi jednostkami, w celu udzielenia odpowiedzi na pisma i zapytania e-mailowe instytucji, innych podmiotów oraz osób indywidualnych
 • Rozpatruje w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym powiadomienia o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej suplementów diety oraz środków spożywczych wzbogacanych, w tym prowadzi postępowania wyjaśniające i przedstawia do akceptacji projekty pism
 • Przekazuje informacje na temat dostępnych w obrocie suplementów diety, żywności wzbogacanej oraz nowej żywności do właściwych organów urzędowej kontroli żywności, w tym również w zakresie importu/eksportu,
 • Wyszukuje i przegląda dane naukowe dotyczące bezpieczeństwa składników żywności przydatne przy rozpatrywaniu powiadomień i udzielaniu wyjaśnień
 • Udziela wyjaśnień i informacji podmiotom działającym na rynku spożywczym oraz innym zainteresowanym stronom odnoście produktów objętych powiadomieniem, stosowanych składników oraz obowiązujących przepisów prawa żywnościowego w tym importu/eksportu oraz obsługuje klientów (osobiście, telefonicznie bądź mailowo) w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów diety w celu usprawnienia procedury powiadamiania pod nadzorem bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności lub żywienie człowieka lub pokrewne lub zdrowie publiczne lub pokrewne lub weterynaria lub chemia lub biochemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym suplementów diety
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki związanej z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym w szczególności z bezpieczeństwem żywności
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ