PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 708 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 367), ogłasza w dniu 28 lipca 2023 r. konkurs o sygnaturze K-111-22/23.

 

I. Oznaczenie stanowiska:

Specjalista w zakresie psychologii:

 

w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie
dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m. st. Warszawy
w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,


w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie
dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. w Warszawie


Liczba wolnych stanowisk: 2


Do zadań specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Warszawie należy przeprowadzanie badań oraz wydawanie opinii zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS z 2016 r., poz. 76).

 

II. Termin konkursu:
wyznaczam na dzień 7 września 2023 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa.
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zastrzega możliwość zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia konkursu.

 

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze 6.000,00 zł brutto, dodatek stażowy za wysługę lat, nagrody roczne trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • pracę w wykwalifikowanym zespole specjalistów,
 • możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie, opieki medycznej oraz karty sportowej.

IV. Wymagane kwalifikacje:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. ukończone studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Mile widziane:

 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres.

V. Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychologii;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Specjalisty w zakresie psychologii wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 10. do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
(oświadczenia są do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/).


VI. Miejsce i termin składania dokumentów:


Zgłoszenia z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

 

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127

pok. 407A, IV piętro

00-898 Warszawa

 

w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 r. osobiście lub drogą listowną za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 367).


Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

APLIKUJ TERAZ