Oferta zatrudnienia
Firma

Centrum Informatyki Statystycznej

Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy
Warszawa
Opis zadań
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne oraz wykonywanie pozostałych czynności w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w celu realizacji zakupów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych
 • Wykonywanie czynności w zakresie pracy komisji przetargowej
 • Współuczestnictwo w sporządzaniu projektów umów związanych z realizacją zadań w zakresie zamówień publicznych
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru zamówień publicznych i umów oraz planu zamówień publicznych
 • Gromadzenie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji z postępowań o zamówienie publiczne
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat, w tym w przeprowadzaniu postepowań o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych - minimum 3 lata
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisów wykonawczych związanych z tą ustawą (w tym nowelizacje)
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office
 • Umiejętność organizacji pracy i poszukiwania informacji
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
 • przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
Oferujemy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu
 • Ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy 7:00 - 10:00)
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Udział w zróżnicowanych projektach
Miejsce i termin składania aplikacji

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie:
1) imienia (imion) i nazwiska;
2) daty urodzenia;
3) danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu;
4) wykształcenia;
5) przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
w celu wzięcia udziału w naborze kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Panu/i wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

…………………..………………………
Podpis


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Centrum Informatyki Statystycznej informuje o zasadach oraz o przysługujących Panu/i prawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych.

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dyrektor CIS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „ Administrator”
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych: Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na wyżej wymienione stanowisko co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997 ze zmianami).
III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Panu/i wzięcie udziału w naborze.
IV. Informacje o odbiorcach Pana/i danych osobowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Pana/ią dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.


Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych (Teresa Szczepaniak, e-mail: IOD_CIS@stat.gov.pl, adres korespondencyjny: Centrum Informatyki Statystycznej, 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208)

APLIKUJ TERAZ