Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114039

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje propozycje projektów aktów prawnych pozostających w kompetencji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu zapewnienia ich zgodności z aktualnym systemem prawnym.
 • ­Przygotowuje propozycje opinii projektów aktów normatywnych i dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, inne urzędy centralne, organy Unii Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe w zakresie dotyczącym osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia zgodności proponowanych zmian z obowiązującym stanem prawnym oraz tworzenia spójnych i jasnych przepisów prawa.
 • ­Analizuje obowiązujące przepisy prawa mające wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych oraz sygnalizuje potrzebę podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zachowania spójnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • ­Przygotowuje propozycje projektów odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania klientów zewnętrznych dotyczących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych w celu przedstawienia wykładni prawa i przekazania informacji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ