Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120323

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przyjmuje skargi i wnioski pacjentów, zgłaszających się bezpośrednio do Biura.
 • Sporządza projekty pism w przedmiocie: a) wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, b) przekazania sprawy zgodnie z właściwością, c) niepodjęcia sprawy.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Przygotowuje, zgodnie z ustalonymi wzorami, projekty wystąpień: - do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika, - Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta, - Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa, - Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Przygotowuje zestawienia, dane i informacje dotyczące wpływających skarg i wniosków w celu ich uwzględnienia w analizach prowadzonych w Departamencie Postępowań Wyjaśniających stanowiących podstawę podejmowania działań naprawczych.
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, w tym w badaniu spraw na miejscu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym przepisów związanych z ochroną zdrowia, w szczególności ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność czynnego słuchania i analizowania przekazywanych informacji
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Komunikatywność
 • Asertywność
 • Otwarte podejście do klienta Urzędu
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ