Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113703

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzedu na zewnątrz


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów prawnych dotyczące zagadnień socjalnych w przewozach drogowych i tachografów;
 • Przygotowuje stanowiska dla Komisji Europejskiej (KE) dotyczące transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów wspólnotowych, w zakresie kompetencji wydziału oraz sprawozdania dla KE z przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców;
 • Uczestniczy w posiedzeniach Komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz innych struktur UE, naradach i spotkaniach roboczych oraz konferencjach organizowanych za granicą;
 • Uczestniczy w kontroli podmiotu wydającego karty do tachografów cyfrowych, w tym kontroli realizacji umów zawartych z tym podmiotem;
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w ramach procedury uzgodnień wewnętrznych oraz międzyresortowych;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski oraz na wystąpienia poselskie i senatorskie w sprawach związanych z czasem pracy kierowców i stosowaniem tachografów;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski związane z wykonywaniem przez podmiot wydający karty czynności w ramach wydawania kart do tachografów cyfrowych;
 • Przygotowuje projekty interpretacji przepisów, opinii oraz stanowisk Ministerstwa dla wnioskodawców dotyczące czasu pracy kierowców, obowiązkowych przerw, okresów odpoczynku oraz rejestrowania tych czynności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów krajowych w zakresie czasu pracy kierowców, tachografów, szkolenia kierowców i transportu drogowego (ustawa o czasie pracy kierowców, ustawa o tachografach, ustawa o transporcie drogowym)
 • Znajomość przepisów UE dotyczących transportu drogowego, przepisów socjalnych w transporcie, tachografów [rozporządzenie (WE) nr 561/2005, rozporządzenie (UE) nr 165/2014, dyrektywa 2002/15/WE]
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego i struktur UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ