Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112833

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (pełnienie dyżurów w celu udzielania ewentualnych wyjaśnień w trakcie prac parlamentarnych, np. w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej, wykonaniem budżetu)

Zakres zadań

 • Opracowuje projekt planu oraz analizuje realizację dochodów, wydatków budżetu państwa w koordynowanym dziale (853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), częściach budżetowych (31 – Praca, 44 – Zabezpieczenie społeczne) oraz funduszy celowych (Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego)
 • Opracowuje, w zakresie prowadzonej problematyki, projekty opinii Ministra Finansów do projektów aktów prawnych oraz do programów, strategii i innych dokumentów przekazanych przez nadzorowanych dysponentów w ramach Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej (FS) oraz innych komórek organizacyjnych ministerstwa, a także uczestniczy w przygotowywaniu interpretacji obowiązujących przepisów
 • Analizuje wnioski dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz przygotowuje projekty decyzji Ministra Finansów wprowadzające wnioskowane zmiany
 • Opracowuje okresowe i roczne analizy z wykonania dochodów oraz wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanego działu i części budżetowych oraz planów funduszy celowych
 • Opracowuje opinie do projektów aktów prawnych, w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w środowisku Windows na poziomie średnio zaawansowanym, tj. Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku finanse lub prawo lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad planowania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość przepisów z zakresu rynku pracy (ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
 • Znajomość przepisów z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych (ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy o Funduszu Solidarnościowym)
APLIKUJ TERAZ