Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80035

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

 • UMOWA NA CZAS ZASTĘPSTWA

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założenia do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych, a także przygotowuje raporty z konsultacji publicznych;
 • Prowadzi analizy na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/programów/planów/polityk;
 • Gromadzi i analizuje dane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • Opiniuje programy i strategie obejmujące problematykę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/rekomendacje/wytyczne/opinie/inicjatywy etc. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym;
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Rozpatruje skargi/ wnioski/odwołania/petycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu realizacji działań z niej wynikających oraz pełnego jej wdrożenia
 • znajomość zagadnień z zakresu jakości ścieków i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • myślenie analityczne
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ