Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125958

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania z zakresu zawierania porozumień inwestycyjnych, określonych w ustawie Ordynacja podatkowa, Porozumienie inwestycyjne.
 • Koordynuje obsługę zapytań i zgłoszeń inwestorów dotyczących rozwiązań podatkowych wpływających do Centrum, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów.
 • Kształtuje rozwiązania organizacyjne dotyczące podatkowej obsługi inwestora w celu przyjęcia optymalnych rozwiązań oraz wdrożenia ich w organizacji.
 • Ocenia i analizuje rozwiązania prawne dotyczące podatkowego wsparcia inwestorów, w celu opracowania propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie, w szczególności porozumienia inwestycyjnego.
 • Dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie podatkowego wsparcia inwestorów, z administracją publiczną i samorządową, biznesem, partnerami społecznymi, a także organizacjami pozarządowymi.
 • Realizuje sprawy związane ze współpracą z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz innymi instytucjami (np. MFiPR, PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Prowadzi działania na rzecz podatkowego wsparcia inwestorów w Polsce, w tym organizuje kampanie informacyjną lub promocyjną dotyczącą rozwiązań podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub finansów lub wspierania przedsiębiorców w uzyskiwaniu pomocy publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość krajowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego w tym działalności OECD
 • Znajomość podatku CIT oraz ulg i zachęt inwestycyjnych
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość organizacji Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej w szczególności wpływu pomocy publicznej na rozliczenia podatkowe
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność negocjacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe na kierunku rachunkowości
 • Znajomość regulacji dotyczących działalności gospodarczej
 • Znajomość uwarunkowań działalności biznesowej oraz inwestycyjnej
 • Znajomość podmiotów wspierających działalność inwestycyjną i rozwojową
 • Znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
APLIKUJ TERAZ