Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Łomianki
Numer: StPr/23/0004
OBOWIĄZKI:

Wykonywanie zadań pracownika socjalnego. Praca socjalna. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na śwadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania sprawżyciowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu takiej pomocy. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Pobudzanie społecznej aktywnośći i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących uslugi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. Prowadzenie korespondencji wychodzącej i przychodzącej. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie o udzielenie pomocy. Obsługa programów komputerowych. Analiza skuteczności stosowania form pomocy. Rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji. Przygotowywanie projektów decyzji i pism. Uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadzenie procedury ,,Niebieskie Karty. Współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Rzetelne sporządzanie sprawozdań i analiz. Wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora.

WARUNKI PRACY:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Praca socjalna


Wymagania inne:

a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej; b) znajomość i umiejętność stosowania następujących aktów prawnych : - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; - ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego; - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, - inne ustawy i rozporządzenia aktualnie obowiązujące w pomocy społecznej. c) obywatelstwo polskie; d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; f) wymagany minimum roczny staż pracy w pomocy społecznej; g) nieposzlakowana opinia; h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego. 5.Wymagania dodatkowe: a) umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem; b) obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność; c) umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem; d) mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego; e) dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych; f) znajomość obsługi programu TOP-TEAM.

Miejsce pracy:

Łomianki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 do 4 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

APLIKUJ TERAZ