Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126946

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Uczestniczy w analizowaniu rozwiązań prawnych oraz przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Bierze udział w transponowaniu przepisów prawa wspólnotowego z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie
 • Bierze udział w monitorowaniu procesu rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obszarze energii elektrycznej
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na sygnały obywatelskie i zapytania, kierowane do Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • Wspiera obsługę merytoryczną oraz organizacyjną Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii
 • Bierze udział w monitorowaniu oraz współuczestniczy w procesach tworzenia prawa wspólnotowego dotyczących aktów prawodawczych oraz nieprawodawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość zagadnień sektora energii
 • znajomość zagadnień krajowego i unijnego procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ