Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Młodszy Specjalista ARO
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 51/2021
Główne zadania na stanowisku:
 • wykonywanie działań związanych z:
  - przyjmowaniem i weryfikacją pod względem formalnym i merytorycznym planów lotu i depesz modyfikacyjnych do planów lotu,
  - dystrybucją planów lotu i depesz modyfikacyjnych zgodnie z przepisami dla danego rodzaju ruchu lotniczego,
  - tworzeniem i dystrybucją biuletynów informacji przed lotem (PIB) oraz przekazywanie informacji na podstawie NOTAM,
 • współpraca z NMOC w zakresie przetwarzania planów lotu i depesz powiązanych,
 • współpraca ze służbami lotniskowymi, organami służb ruchu lotniczego,
 • wsparcie użytkowników w obsłudze funkcji serwisu IWB,
 • obsługa rejestracji i dozór bazy danych użytkowników IWB,
 • pełnienie funkcji informacyjnej i doradczej dla użytkowników przestrzeni powietrznej (dla całego FIR EPWW),
 • obsługa m. in. aplikacji do przetwarzania planów lotu (EAD), przygotowania do lotu (IWB), obsługi depesz AFTN oraz współdzielonych narzędzi komunikacji w Biurach Odpraw Załóg.
Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe,
 • wymagane doświadczenie zawodowe uzależnione jest od wykształcenia:
  przy wykształceniu średnim wynosi min.3 lata,
  przy wykształceniu wyższym doświadczenie zawodowe nie jest wymagane,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • wiedza i zainteresowanie w zakresie lotnictwa,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • wysoka sprawność w posługiwaniu się oprogramowaniem komputerowym,
 • wysokie zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy zespołowej,
 • podzielność uwagi, dokładność i skrupulatność, także przy wykonywaniu rutynowych zadań,
 • umiejętność pracy zgodnie z przepisami i wewnętrznymi procedurami,
 • proaktywna postawa w zakresie kreowania rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania komórki,
 • motywacja do dalszego rozwoju własnego, nabywania nowych umiejętności,
 • umiejętność pracy w zmieniającym się środowisku i pod presją czasu.
Mile widziane:
 • doświadczenie we współpracy i koordynacji zadań pomiędzy różnymi komórkami,
 • doświadczenie w projektach rozwojowych dla oprogramowania,
 • ukończone szkolenia z zakresu zarządzania przestrzenią powietrzną.
Oferujemy:
 • okres praktyk oraz szkolenia wprowadzające i przygotowujące do pracy na stanowisku,
 • prywatną opiekę medyczną (w tym stomatologię),
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bezpłatny parking dla pracowników,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie kursów/szkoleń,
 • pracę w jedynej tego typu organizacji lotniczej w Polsce,
 • umowę o pracę.
Klauzula

„Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako administrator danych osobowych (Warszawie, ul. Wieżowa 8, mail: rekrutacja@pansa.pl tel. +48 22 574 59 43, IOD - email: inspektorochronydanych@pansa.pl) moich danych osobowych, jeżeli będą wykraczały poza zakres art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie zawartym w mojej aplikacji, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PAŻP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja dokumentów, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 11 z dnia 30.04.2007r Prezesa PAŻP (z późn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”.

Aplikacje nieopatrzone taką klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikuje je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. Brak umieszczenia powyższego zapisu na aplikacji, uniemożliwi podjęcie przez PAŻP procedury rekrutacyjnej.}
APLIKUJ TERAZ