Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125581

Warunki pracy

Trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,


Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),


Narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,


Narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn
i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,


Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


Pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


Przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych, wysokościach wymagających pozycji schylonych,


Przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia


Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


Budynek urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z Deklaracją dostępności Wyższego Urzędu Górniczego.


Do budynku biurowego w którym mieści się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, prowadzi jedno wejście główne od strony skrzyżowania ulicy Wilczej z ulicą Poznańską. Wejście do budynku odbywa się z poziomu gruntu i wyposażone jest w drzwi automatyczne. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku znajduje się winda. Wchodzący, w drodze do windy, musi pokonać trzy schody, które są barierą, np. dla osoby na wózku. Brak pochylni, podjazdu oraz platformy przyschodowej.
Istnieje możliwość rozłożenia podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.


Pomieszczenia Urzędu znajdują się na trzecim piętrze budynku.
Do pomieszczeń Urzędu prowadzą zamknięte drzwi wyposażone w domofon.
Kancelaria Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia do pomieszczeń Urzędu. 


W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).


Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W siedzibie Urzędu brak jest toalet dla niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w płatnej strefie parkowania przy ul. Poznańskiej.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie operatów ewidencyjnych zasobów złóż kopalin oraz sporządzanie i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych, celem sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora Urzędu w tym zakresie
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu
 • Rozpatruje wnioski związane z opiniowaniem projektów zagospodarowania złoża i dodatków do projektów zagospodarowania złóż objętych własnością górniczą w celu przygotowania stanowiska dyrektora Urzędu w tym zakresie
 • Współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz pomocy w przygotowaniu stosownych orzeczeń i decyzji w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu geologicznym lub geofizycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi, ustaw Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Urząd, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub stwierdzone uprawnienia geologiczne lub hydrogeologiczne
APLIKUJ TERAZ