Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85767

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • utrzymuje stanowiska pomiarowe, analizuje i ocenia wyniki pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych
 • wykonuje wzorcowania, ekspertyzy, badania przyrządów pomiarowych
 • aktualizuje na bieżąco wiedzę z obszaru międzynarodowych norm dotyczących badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz bierze udział w posiedzeniach podkomitetu technicznego ds. EMC w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu działania Laboratorium
 • wykonuje, we współpracy z innymi pracownikami, prace związane z utrzymywaniem wzorców jednostek miar
 • opracowuje i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania, harmonogramy wzorcowań)
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”)
 • przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami, dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień matematycznych
 • Wiedza z zakresu metrologii elektrycznej
 • Umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie normy PN-EN/ISO 17025
 • Uprawnienia SEP powyżej 1 kV
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej
 • Znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Umiejętność projektowania i wykonania układów elektronicznych
 • Znajomość zagadnień z dziedziny techniki wielkiej częstotliwości
 • Znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
APLIKUJ TERAZ