Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Metrolog
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75857

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Praca w laboratorium (trudne warunki środowiskowe).


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • utrzymuje stanowiska pomiarowe, analizuje i ocenia wyniki pomiarów wykonywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem i doskonaleniem procedur i metod pomiarowych oraz z automatyzacją stanowisk pomiarowych
 • wykonuje wzorcowania, badania przyrządów pomiarowych, wytwarza i certyfikuje materiały odniesienia
 • wykonuje, we współpracy z innymi pracownikami, prace związane z porównaniami międzynarodowymi w celu powiązania z międzynarodowym systemem miar i realizacji zobowiązań Polski wynikających z porozumienia MRA o międzynarodowym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar, świadectw wzorcowania i pomiarów oraz krajowymi w celu potwierdzenia kompetencji laboratoriów krajowych
 • prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu działania Pracowni
 • wykonuje, we współpracy z innymi pracownikami, prace związane z utrzymywaniem wzorców jednostek miar
 • opracowuje i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk pomiarowych (instrukcje wzorcowania i postępowania)
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”)
 • przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami, dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny gęstości i lepkości
 • Znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru
 • Dobra znajomość zagadnień matematycznych
 • Znajomość podstaw ustawy "Prawo o miarach"
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień
 • Znajomość normy PN-EN ISO 17025 i 17034
APLIKUJ TERAZ