Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129915

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.


 

Zakres zadań

 • Analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Opracowuje analizy i sprawozdania oraz informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi analizy ryzyka, w tym analizy stanu zagrożenia przestępczością w obszarze zadań wykonywanych przez KAS, ze szczególnym uwzględnieniem określenia metod reakcji na ryzyko i kierunkowania kontroli w profilach ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Ocenia i prognozuje możliwe zagrożenia ekonomiczne, pozaekonomiczne i społeczne w obszarach zadań wykonywanych w Izbie i urzędach, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Zleca przeprowadzanie jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Porównuje, analizuje i ocenia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogące mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz prowadzi rejestr ryzyka w tym zakresie, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Umiejetności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Skrupulatność, dociekliwość, wniklwość
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ