Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75632

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym.


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.

Zakres zadań

 • Rzetelne i bezzwłoczne wprowadzanie do Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP) danych oraz ich modyfikowanie na podstawie wypełnionych i zatwierdzonych przez przełożonego formularzy KSIP
 • Dokonywanie dla innych funkcjonariuszy, uprawnionych sprawdzeń w bazie KSIP oraz innych dostępnych bazach danych;
 • Weryfikacja wprowadzonych rekordów do KSIP pod kątem poprawności wprowadzonych danych lub zasadności ich dalszego przechowywania, na podstawie poleceń przełożonych;.
 • Wprowadzanie danych dotyczących osób ukaranych w trybie postępowania mandatowego lub postępowania sądowego za wykroczenia i czyny związane z ruchem drogowym, na podstawie formularzy MRD oraz odpisów prawomocnych wyroków sądowych;
 • Dokonywanie uprawnionych sprawdzeń niejawnych w bazie danych FREJZAP, na podstawie wniosków zamieszczonych w formularzu PKR1 przez uprawnione osoby, sprawdzeń w bazie danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK)
 • Terminowe i rzetelne rejestrowanie danych dotyczących rzeczy, dokumentów oraz pojazdów i tablic rejestracyjnych utraconych w wyniku czynu zabronionego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ