Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75655

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca administracyjno-biurowa,


• zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu ze względu na bardzo dużą ilość spraw wpływających do urzędu,


• użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),


• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


• oświetlenie naturalne i sztuczne.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalających zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej, w celu ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie ich realizacji i eksploatacji.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem uzgodnień warunków realizacji dla przedsięwzięć w celu określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanych przedsięwzięć w toku postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej, w celu ograniczenia wpływu na środowisko w trakcie ich realizacji i eksploatacji.
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w celu uszczegółowienia i doprecyzowania warunków zawartych w wydanej wcześniej decyzji środowiskowej.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), z zakresu jednej z dziedzin ochony środowiska, w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji.
 • Współpracuje przy sporządzaniu comiesięcznych sprawozdań z działalności Wydziału dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonych postępowań, w celu poinformowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o liczbie i rodzajach prowadzonych postępowań oraz ich etapie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów aktów prawnych z zakresu: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), otwartość na zmiany, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych: ustawa-Prawo ochrony środowiska, ustawa-Prawo wodne, ustawa o odpadach.
APLIKUJ TERAZ