Specjalizujemy się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Nasz zespół stanowią prawnicy, certyfikowani audytorzy, wdrożeniowcy norm ISO oraz informatycy. Wiedzę łączymy z wieloletnią praktyką zdobytą podczas auditów, sprawdzeń zgodności, przygotowania i wdrożeń dokumentacji, szkoleń oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych.

Inspektor Ochrony Danych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: IOD/AS/2023
Opis stanowiska:
 • informowanie klientów AllSafe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • działania zwiększające świadomość,
 • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
 • audyty,
 • udzielanie na żądanie klienta AllSafe zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • współpraca z UODO,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym
  z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • asysta podczas kontroli UODO u klientów AllSafe w przypadkach wystąpienia incydentów,
 • tworzenie, aktualizowanie, opiniowanie, prowadzenie i zarządzanie dokumentacją ochrony danych osobowych,
 • bieżąca kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych u klientów AllSafe na terenie całego kraju,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla klientów AllSafe, kontrahentów, partnerów w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem danych,
 • bieżące doradztwo prawne z zakresu ochrony danych osobowych i powiązane z tym dokumenty, opinie, wyjaśnienia, instrukcje.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze, mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony danych osobowych,
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa lub podobne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, ukaińskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • wysoka motywacja do pracy oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
 • mile widziane certyfikaty.
Oferujemy:
 • dowolną formę zatrudnienia umowa o pracę, własna działalność gospodarcza, zlecenie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • awans zawodowy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest AllSafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Pożarowa 3/59, biuro: ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym na potrzeby realizacji praw związanych z przetwarzaniem kontakt możliwy jest pod adresem: biuro@ochronadanych-as.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji w celu zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 – RODO).
 4. W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi również dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Zakres danych niezbędnych do wzięcia udziału w rekrutacji wynika z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej.
 8. Dane przechowywane będą nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy ogłoszenie tj. do 3 miesięcy lub wycofania zgody. W przypadku wyboru kandydata i podpisania umowy cywilnoprawnej dane osobowe będą przetwarzane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z realizowaną umową. Przepisy prawa mogą przewidywać inny termin przechowywania danych, np. w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń. Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ogólny termin przedawnienia wynosi 6 lat. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
 9. Podanie danych wynika z przepisów prawa. Kandydat jest zobowiązany do podania danych, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO), dostępu do danych (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), (art. 77 RODO).
APLIKUJ TERAZ