Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120261

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekt budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich cz. 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 • Dokonuje bieżących zmian w planie wydatków z tytułu zwiększeń zewnętrznych jak również zmian wewnętrznych (sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym wnioskowanych zmian).
 • Opracowuje projekt budżetu i ustawy budżetowej dla cz. 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (tzw. układu wykonawczego).
 • Przygotowuje wystąpienia o środki rezerw celowych.
 • Analizuje i weryfikuje wnioski oraz plany finansowe jednostek.
 • Współpracuje na bieżąco, konsultuje i uzgadnia z pozostałymi resortami i Naczelną Izbą Kontroli sprawy dotyczące planów wydatków i dochodów dla cz. 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
 • Przygotowuje wkład i dane do systemów ministerstwa właściwego ds. finansów publicznych do planu finansowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa cz. 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze finansowym • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z ustawami powiązanymi w szczególności ustawą o muzeach, ustawą o bibliotekach
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność pracy zespołowej, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych lub rachunkowości lub planowania budżetu w układzie tradycyjnym oraz zadaniowym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ