Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116923

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacjizadań.
1. Praca biurowa;
2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczanka;
5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Realizowanie zadań związanych z procesem naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Zakładzie.
 • Organizowanie służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników w Zakładzie.
 • Uczestniczenie w procesie wartościowania stanowisk pracy.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i aktualizacji kart opisów stanowisk pracy w Zakładzie.
 • Organizowanie praktyk studenckich, wolontariatu oraz organizowanie staży z urzędów pracy w Zakładzie.
 • Udział w pracach związanych z corocznym przygotowywaniem sprawozdania Dyrektora Zakładu z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej dla Szefa Służby Cywilnej
 • Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.
 • Udział w doskonaleniu zawodowym pracowników Zakładu, w tym realizacji zatwierdzonych indywidulnych programów rozwoju zawodowego pracowników słuzby cywilnej (IPRZ).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej.
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowoych.
 • Znajomość Zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 • Umiejętność organizownaia pracy własnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność współpracy.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Excel i programu do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
APLIKUJ TERAZ