Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113678

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • prowadzenie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Kieruje zespołem kontrolującym i przeprowadza kontrole: na miejscu realizacji projektu w tym kontrole pomocy technicznej, procedur zawierania umów, kontrole na zakończenie, kontrole trwałości u beneficjentów oraz kontrole systemowe w podległych Instytucji Wdrażającej zgodnie z planem kontroli oraz przeprowadza kontrole doraźne
 • Sporządza i podpisuje informacje pokontrolne, opracowuje zalecenia pokontrolne, wprowadza dane do systemów informatycznych i rejestru kontroli, przedkłada Instytucji Zarządzającej informacje pokontrolne oraz archiwizuje dokumentację z kontroli
 • Przeprowadza weryfikację kontroli oraz przegląd jakości kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • Monitoruje i weryfikuje przy pomocy rejestru kontroli stopień realizacji przez beneficjentów i Instytucje Wdrażające POIiŚ wydanych zaleceń pokontrolnych
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem, aktualizacją i zatwierdzaniem instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Wdrażających w zakresie dotyczącym zadań komórki
 • Kieruje zespołem kontrolującym i przeprowadza kontrole dotacji celowych udzielonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, dokumentów oraz wytycznych w ramach POIiŚ 2014-2020 dotyczących kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w obszarze kontroli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich lub beneficjentów programów współfinansowanych ze środków europejskich albo powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Znajomość wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kontroli
 • Znajomość rozporządzeń wspólnotowych dla perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ