Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113691

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • w budynku znajduje się winda, przy wejściu do budynku i w budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Koordynuje zadania związane z prowadzeniem w wydziale gospodarki finansowej KGP poprzez opracowywanie planów oraz analizę stopnia wykorzystania limitów finansowych
 • Przygotowuje, opracowuje i sporządza informacje analityczne z zakresu gospodarki finansowej wydziału na potrzeby kierownictwa wydziału i BLP
 • Koordynuje opracowywanie planów wydatków na poszczególnych paragrafach i rozdziałach budżetowych w ramach przyznanych na dany rok limitów środków finansowych na realizację zadań Wydziału
 • Koordynuje sporządzanie informacji dotyczących stopnia zaawansowania realizacji wydatków budżetowych, w tym projektów oraz korekt limitu finansowego
 • Monitoruje stopnień zaawansowania realizacji umów na zadania remontowe, inwestycyjne oraz umowy związane z bieżącym utrzymaniem obiektów
 • Koordynuje proces opracowywania sprawozdań z realizacji planu finansowego wydziału z zakresu działalności inwestycyjno-remontowej i wykonania budżetu wydziału
 • Dokonuje kontroli dokumentów księgowych poprzez weryfikację wydatków środków finansowych z planem finansowym wydziału
 • Koordynuje przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz analiz dotyczących stanu jego realizacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w obszarze rozliczeń finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z obszaru ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek sfery budżetowej, wydatków majątkowych, szczegółowego trybu i sposobu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office)
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa z obszaru ustawy Prawo budowlane
 • Umiejętność pracy w warunkach silnego stresu i pod presją czasu
APLIKUJ TERAZ