Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112711

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.


Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Ponadto na stanowisku występuje zagrożenie korpucją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska
pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych oraz opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych będących we właściwości Wydziału, w szczególności w zakresie podejmowania i wykonywania działalności telekomunikacyjnej, obowiązków informacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, postępowań przed Prezesem UKE, postępowania kontrolnego i pokontrolnego, świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną i kompatybilności elektromagnetycznej,
 • Prowadzi i bierze udział w procesie uzgodnień opracowywanych w wydziale aktów prawnych, w tym przekazuje informacje dotyczące opracowywanych aktów prawnych do odpowiedniego programu prac legislacyjnych, uczestniczy w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych, przygotowuje stanowiska merytoryczne do zgłoszonych w uzgodnieniach uwag oraz bierze udział w komisjach prawniczych,
 • Prowadzi sprawy z zakresu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia praca,
 • Opracowuje materiały i informacje na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów, dokonuje ocen i analiz niezbędnych do przygotowywania stanowiska, w tym w sprawach europejskich oraz dotyczących współpracy międzynarodowej,
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego, w tym w zakresie monitorowania regulacji prawnych Unii Europejskiej z obszaru łączności elektronicznej, inicjowania zmian i dokonywania analiz, bierze udział w pracach grup roboczych na forum UE,
 • Współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu gospodarczego oraz innymi partnerami społecznymi, w zakresie właściwości stanowiska,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, dotyczące nowych technologii. Samodzielne przygotowuje opinie prawne i analizy w zakresie właściwości stanowiska.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zawodów regulowanych, w tym opracowuje akty prawne dotyczące uznawania kwalifikacji, praktyk w zawodach regulowanych, współpracuje z Krajowym koordynatorem ds. dyrektywy 2005/36/WE oraz wypełnia i aktualizuje Bazę Zawodów Regulowanych prowadzoną przez Komisję Europejską,
 • Przygotowuje projekty decyzji w sprawie autoryzacji udzielanej jednostce oceniającej zgodność w celu późniejszej notyfikacji w zakresie ustawy o systemie oceny zgodności oraz przepisów wykonawczych w zakresie oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie związanym z przygotowywaniem
i opiniowaniem projektów aktów prawnych lub analizą i praktycznym stosowaniem przepisów prawa z zakresu telekomunikacji lub komunikacji elektronicznej.
 • Wiedza z zakresu: systemu prawnego regulującego działalność w zakresie telekomunikacji, w szczególności ustawy Prawo telekomunikacyjne, procesu legislacyjnego i zasad techniki legislacyjnej, funkcjonowania UE w obszarze prawodawstwa, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenie z zakresu prawa telekomunikacyjnego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
APLIKUJ TERAZ