Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109247

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Ponadto na stanowisku występuje zagrożenie korpucją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz stosowanego bezpośrednio prawodawstwa unijnego, w szczególności dokonuje oceny i analizy, w tym analizy skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz prowadzonych działań, a także przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych, w zakresie ram prawnych będących we właściwości wydziału, w szczególności w zakresie tajemnicy telekomunikacyjnej, ochrony prywatności i danych w komunikacji elektronicznej
 • Prowadzi i bierze udział w procesie konsultacji i uzgodnień opracowywanych w wydziale aktów prawnych, w tym uczestniczy w uzgodnieniach wewnątrzresortowych, międzyresortowych, konsultacjach publicznych, przygotowuje stanowiska merytoryczne do zgłoszonych w uzgodnieniach i konsultacjach uwag oraz bierze udział w komisjach prawniczych
 • Prowadzi sprawy związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego, w tym monitoruje regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie pozostającym we właściwości stanowiska
 • Opiniuje zewnętrzne dokumenty i akty prawne, pod względem ich wpływu na regulacje z zakresu telekomunikacji w zakresie pozostającym we właściwości stanowiska
 • Opracowuje materiały i informacje na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów, informacje dla komisji sejmowych i senackich w zakresie spraw pozostających we właściwości wydziału
 • Opracowuje opinie, analizy, stanowiska, odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów, wnioski o dostęp do informacji publicznej, skargi, wnioski i inne wystąpienia obywateli, organizacji gospodarczych i innych podmiotów w zakresie pozostającym we właściwości stanowiska,
 • Prowadzi sprawy związane z procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej oraz dotyczące kooperacji z organizacjami międzynarodowymi w zakresie pozostającym we właściwości stanowiska, uczestniczy w pracach legislacyjnych grup roboczych Unii Europejskiej i innych międzynarodowych instytucji, dokonuje ocen i analiz niezbędnych do przygotowania stanowiska w sprawach europejskich, współpracy międzynarodowej
 • Prowadzi działania wspierające i promocyjne dotyczące przyczyniania się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych, uczestniczy w prowadzeniu akcji edukacyjnych i informacyjnych dla użytkowników końcowych na temat zagrożeń prywatności i danych podczas korzystania z usług komunikacji elektronicznej oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę ich interesów, a także uczestniczy w sprawach dotyczących wydawania poradników dla przedsiębiorców w zakresie stosowania przepisów w zakresie ochrony prywatności i danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych lub w zakresie obsługi prawnej
lub stosowania przepisów prawa lub w zakresie ochrony danych
osobowych, ochrony prywatności lub cyberbezpieczeństwa lub nowych technologii
 • Znajomość: przepisów prawa telekomunikacyjnego oraz przepisów unijnych w tym zakresie, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno krajowego jak i europejskiego
APLIKUJ TERAZ