Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97812

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: •  budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 

Zakres zadań

 • Kieruje zespołem kontrolującym i prowadzi kontrole realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej (PDPT) w Instytucjach Wdrażających (NFOŚiGW, CKPŚ) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014–2020 oraz kontrole doraźne z inicjatywy Instytucji Pośredniczącej (IP) lub na zlecenie Instytucji Zarządzającej (IZ)
 • Kieruje zespołem kontrolującym i prowadzi kontrole systemowe oraz kontrole wykorzystania środków w ramach kosztów zarządzania (KZ) i Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Prowadzi kontrole procedur zawierania umów przez Instytucje Wdrażające (IW) w ramach Planu Działań pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020, przez NFOŚIGW oraz Ministerstwo w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
 • Opracowuje i uzgadniania z komórką ds. funduszy UE, IZ i IW, KPK treści wytycznych oraz innych dokumentów, w tym Instrukcji Wykonawczych IP i IW oraz Operatora Programu (OP), porozumień pomiędzy ww. Instytucjami niezbędnych do realizacji POIiŚ 2014-2020 i MF EOG
 • Koordynuje lub samodzielnie prowadzi kontrole w zakresie trwałości Planów Działań w Instytucjach Wdrażających w ramach POIiŚ 2014–2020 oraz kontroli trwałości w ramach MF EOG, a także analizuje odpowiedzi kierowników jednostek kontrolowanych na zalecenia pokontrolne.
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem, aktualizacją i zatwierdzaniem instrukcji wykonawczych IP oraz IW oraz Podręcznika Procedur w ramach OP MF EOG w zakresie dotyczącym zadań komórki.
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, dokumentów oraz wytycznych w ramach PO IiŚ 2007-2013 i 2014-2020 oraz MF EOG dotyczących kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze kontroli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich lub beneficjentów programów współfinansowanych ze środków europejskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Znajomość wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kontroli
 • Znajomość rozporządzeń wspólnotowych dla perspektywy finansowej 2007-2013 i 2014-2020
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ