Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97924

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: piętro VI,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt
w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę merytoryczną Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM), w tym uczestniczy w opracowywaniu analiz przepisów projektów legislacyjnych oraz innych dokumentów rządowych i ich skutków, rozpatrywanych przez KERM
 • Przygotowuje informacje związane z pracami KERM, w tym dotyczące rozpatrywanych przez Komitet spraw istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju oraz ich rozstrzygnięć
 • Opracowuje analizy, w tym dotyczące zagadnień w zakresie gospodarki, finansów publicznych lub rozwoju kraju
 • Opracowuje analizy w zakresie polityki rządowej w obszarach gospodarki, finansów publicznych oraz rozwoju kraju, w tym rozpatrywanych na posiedzeniach KERM inicjatyw wymagających współpracy międzyresortowej, a także wypracowywania rozwiązań w zakresie spójności tej polityki
 • Pozyskuje informacje gospodarcze, w tym dane statystyczne, niezbędne do realizacji zadań Ministerstwa oraz współpracuje w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi (m.in. ekspertami, instytucjami, ośrodkami badania opinii publicznej) oraz spółkami Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister, na potrzeby prowadzenia analiz i sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania analiz z obszaru finansowo-ekonomicznego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość zagadnień z obszaru ekonomii i finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w warunkach stresowych, umiejętność wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z obszaru rozwoju kraju
APLIKUJ TERAZ