Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87927

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 •  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa http://www.miir.gov.pl/strony/ministerstwo/praca-w-ministerstwie/

Zakres zadań

 • Odpowiada za tworzenie inicjatyw i nadzór nad instrumentami mającymi na celu budowanie synergii pomiędzy polityką spójności a Programem Horyzont Europa (HE) oraz zwiększającymi udział podmiotów z Polski w programie HE;
 • Uczestniczy w procesie organizowania i zarządzania systemem wsparcia dla projektów realizowanych przez zespoły naukowe, w szczególności z Polityki Spójności i programów zarządzanych centralnie, w szczególności HE;
 • Nadzoruje stan przygotowania i procesu realizacji projektów (m.in. systemowych/ konkursowych/ pozakonkursowych/ dużych) w tym: monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu, identyfikuje problemy i zagrożenia oraz rekomenduje działania naprawcze;
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty wdrożeniowe (w tym: wzorów umów, wzorów decyzji o dofinansowaniu, instrukcji wykonawczych, podręczników, wzorów sprawozdań, opisów systemu zarządzania/wdrażania).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (w tym umiejętność komunikacji na spotkaniach, przygotowania i przedstawiania prezentacji etc.);
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w szczególności POIR;
 • Znajomość zasad wsparcia projektów realizowanych przez zespoły naukowe, głównie z polityki Spójności i programów zarządzanych centralnie, głównie Horyzont Europa;
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność wystąpień publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ