Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87595

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Współpracuje z organami podatkowymi innych państw.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie i zapytania posłów i senatorów, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, zapytania dziennikarzy, organizacji społecznych, podatników, organów podatkowych.
 • Opracowuje projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych oraz ocen przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych i testów regulacyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. Prowadzi uzgodnienia wewnętrzne i uzgodnienia z członkami Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowym Centrum Legislacji oraz prowadzi konsultacje publiczne tych projektów.
 • Opiniuje umowy międzynarodowe i akty prawne, we współpracy z innymi departamentami lub instytucjami państwowymi, pod kątem zgodności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uczestniczy w posiedzeniach komisji i zespołów resortowych i międzyresortowych, reprezentując departament lub ministra.
 • Opracowuje interpretacje ogólne i objaśnienia podatkowe w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących podatków.
 • Współpracuje z departamentem odpowiedzialnym za negocjowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych, zapewniając wsparcie merytoryczne w trakcie opracowywania projektu i w trakcie negocjacji umowy
 • Uczestniczy w grupach roboczych na forum OECD w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Analizuje aktualne trendy polityki państw OECD w zakresie spraw należących do właściwości wydziału oraz ocenia zgodność wewnątrzkrajowych przepisów antyabuzywnych z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne i swobodne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość procedur administracyjnych, w tym dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu lub znajomość specjalistycznego języka angielskiego (prawniczego/ekonomicznego)
APLIKUJ TERAZ