Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84701

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (jako pełnomocnik Szefa KAS: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących wiążących informacji taryfowych (WIT), a także reprezentuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przed sądami administracyjnymi, w tym zakresie oraz monitoruje System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (System EBTI).
 • Ocenia zasadności przyłączenia się Polski do postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (TSUE) w kontekście wpływu na stan polskiego prawodawstwa oraz przyszłych działań organów celno - skarbowych w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów. Analizuje, na bieżąco, prawodawstwo Unii Europejskiej (UE) w zakresie właściwości wydziału oraz wprowadza wybrane akty prawne do ISZTAR (Noty do CN, wyroki TSUE), weryfikuje tłumaczenia językowe aktów prawnych i innych dokumentów UE w zakresie właściwości komórki. Weryfikuje merytorycznie i tłumaczy na język polski kontyngenty i zawieszenia w zakresie działów 25 – 40.
 • Opracowuje opinie i wytyczne dla Izb Administracji Skarbowej (IAS) i innych podmiotów w zakresie stosowania Taryfy celnej w zakresie działów 25 - 40, opinii klasyfikacyjnych dla innych departamentów MF. Nadzoruje jednolitość postępowania organów celnych w zakresie stosowania przepisów w zakresie Taryfy celnej i środków taryfowych. Opracowuje wytyczne dla departamentów PT i DPP w zakresie klasyfikacji taryfowej produktów chemicznych w związku z podatkiem od towarów i usług (VAT) i nowowprowadzoną wiążącą informacją stawkową (WIS).
 • Analizuje zagrożenia związane z klasyfikacją taryfową towarów we Wspólnej Taryfie Celnej i współpracuje w tym zakresie z wybranymi departamentami MF, szczególnie pod kątem poboru podatku akcyzowego (paliwa, alkohol etylowy). Analizuje rozporządzenia nakładające cła antydumpingowe pod kątem stosowania przez podmioty niewłaściwej klasyfikacji taryfowej.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, rezolucje, deklaracje i apele komisji sejmowych, interwencje posłów i senatorów, oświadczenia senatorów.
 • Opiniuje krajowe i unijne akty prawne, analizuje orzecznictwa (TSUE) w kontekście jego wpływu na stan polskiego prawodawstwa oraz dotychczasowych działań organów celnych w zakresie klasyfikacji taryfowej. Opracowuje materiały i prowadzi szkolenia dla konsultantów do spraw klasyfikacji taryfowej w IAS.
 • Współpracuje z administracjami celnymi państw członkowskich UE w zakresie wyjaśniania rozbieżności w WIT w ramach systemu Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej. Współpracuje z Biurem Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu w Instytucie Chemii Przemysłowej w zakresie klasyfikacji związków chemicznych i preparatów na ich bazie zagrażających ochronie warstwy ozonowej.
 • Opiniuje projekty założeń do projektów ustaw, projektów aktów prawnych oraz innych projektów dokumentów rządowych w zakresie Taryfy celnej i środków taryfowych. Współpracuje z Wydziałem Ograniczeń Pozataryfowych i Single Window w zakresie ustalania klasyfikacji taryfowej środków i ograniczeń pozataryfowych niezintegrowanych w bazie Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku chemia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa celnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość prawa celnego i ordynacji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących klasyfikacji towarów
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego i procedury sądowo- administracyjnej
 • Znajomość ustawy o KAS
 • Znajomość struktur UE
 • Znajomość prawa europejskiego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”
 • Znajomość systemu instytucjonalnego UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE
APLIKUJ TERAZ