Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80522

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz oraz zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w celu realizacji zadań wynikających z tej ustawy
 • bierze udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących spraw wynikających z ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Prawo ochrony środowiska
 • bierze udział w pracach legislacyjnych (związanych z wprowadzaniem zmian do ustawy oraz z opracowywaniem przepisów wykonawczych), a także opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń
 • bierze udział w grupie ekspertów krajowych przy KE w zakresie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
 • interpretuje przepisy ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz Prawo ochrony środowiska
 • opiniuje opracowania i dokumentacje w ramach współpracy z innymi departamentami i instytucjami
 • udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie
 • prowadzi ewidencje spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych, dziedzin nauk prawnych, dyscypliny ochrony środowiska, wyższe i studia podyplomowe w w/w zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • bardzo dobra znajomość prawa materialnego w szczególności w zakresie ustaw o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo ochrony środowiska, o odpadach
 • bardzo dobra znajomość przepisów Kpa
 • dobra znajomość przepisów p.p.s.a.
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu, MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu szkód w środowisku, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość ustaw o ochronie przyrody, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz Prawo wodne
APLIKUJ TERAZ