Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80179

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Zarządza projektami współfinansowanymi ze środków pomocowych Unii Europejskiej i funduszy norweskich, bądź innych źródeł dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji, m.in. poprzez nadzór nad realizacją finansową projektu, przygotowywanie dokumentacji i utrzymanie stałego kontaktu z instytucja pośredniczącą.
 • ­Koordynuje realizację projektu „Dobry klimat dla miejsc pracy dobrej jakości” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 poprzez m.in. przygotowywanie wymaganej dokumentacji, kontakty z partnerami i kontrahentami.
 • ­Opracowuje rozwiązania systemowe, organizacyjne i interpretacyjne dotyczące polityki równego traktowania na rynku pracy w oparciu o przepisy prawa oraz programy krajowe i międzynarodowe z tego zakresu.
 • ­Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizowanych projektów i programów w tym przygotowuje merytoryczny wkład do dokumentacji, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, opiniuje dokumentację.
 • ­Przedstawia działania realizowane w ramach projektów i programów oraz udziela odpowiedzi na zapytania pisemne i telefoniczne w zakresie realizacji projektów i programów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami
 • ­Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość zasad i aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym tematyki równego traktowania na rynku pracy
 • Znajomość tematyki oraz trendów dotyczących godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym w Polsce i na świecie
 • ­Znajomość zasad funkcjonowania finansów publicznych w Polsce
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ