Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78582

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Kruczej 36 / Wspólnej 6 na IV piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia:


- ul. Wspólna 6 - wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
- ul. Żurawia 7/9 - wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące, które pozwalają na odczyt w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy. Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z wykonywaniem przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, w szczególności: analizuje projekt rocznego planu finansowego Agencji i przygotowuje projekt stanowiska Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie zatwierdzenia projekt planu (art. 42 ust. 2 ustawy o rezerwach strategicznych) oraz analizuje sprawozdania finansowe i związane z nimi informacje, sporządzonych i przekazanych Prezesowi Rady Ministrów w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (art. 42 ust. 4 ustawy o rezerwach strategicznych)
 • opracowuje projekt Rządowego Programu Rezerw Strategicznych oraz jego aktualizację
 • identyfikuje oraz monitoruje zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, możliwości wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej oraz przeprowadza analizy ryzyka i niepewności wystąpienia zagrożeń
 • przygotowuje projekty decyzji Prezesa Rady Ministrów w zakresie tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych, oraz monitoruje i kontroluje stan ich realizacji
 • analizuje wykazy potrzeb organów administracji rządowej wynikających z analizy ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw strategicznych
 • prowadzi bazę informacyjną o rezerwach strategicznych oraz opracowuje cykliczne informacje o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora lub Koordynatora Zespołu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru właścicielskiego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu: zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz urzędów administracji publicznej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współpraca, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość język angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ