Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77782

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Prowadzi ewidencję księgową według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym,
 • ­Dokonuje analiz wpływów środków finansowych na rachunki bankowe wydatków i dochodów budżetowych oraz przekazuje ustalone dochody na centralny rachunek dochodów budżetu państwa,
 • ­Prowadzi ewidencję księgową oraz dokonuje bieżących analiz w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • ­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • ­Prowadzi rejestry VAT: zakupów i sprzedaży, wystawia faktury w zakresie sprzedaży usług przez Ministerstwo, księguje zdarzenia gospodarcze dotyczące podatku VAT oraz sporządza i przekazuje do Urzędu Skarbowego deklaracje i pliki JPK VAT oraz prowadzi rozliczenia w tym zakresie,
 • ­Dokonuje w zakresie właściwości Wydziału niezbędnych analiz na potrzeby kierownictwa jak również przygotowuje odpowiedzi na zapytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie,
 • ­Dokonuje na bieżąco uzgodnień ewidencji księgowej prowadzonej przez Wydział w tym również z danymi posiadanymi przez Wydział do Spraw Wynagrodzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości budżetowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych (Działy I, III oraz IV)
 • ­Znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Znajomość przepisów prawnych z zakresu podatku od towarów i usług VAT w zakresie państwowych jednostek budżetowych
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Rzetelność
 • ­Umiejętność organizacji pracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ