Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73517

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w warunkach stresowych i pod presją czasu


Departament Nadzoru i Kontroli mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 na I piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i aktualizuje plany kontroli oraz sprawozdania z realizacji planów kontroli priorytetu zdrowotnego w POIiŚ i POWER, a także na bieżąco analizuje wykonanie ww. planów kontroli.
 • Przygotowuje dokumentację kontrolną, tj. upoważnienie do kontroli, pismo informujące podmiot o planowanej kontroli oraz wzór listy sprawdzającej i próbę dokumentów do kontroli.
 • Prowadzi kontrole projektów na miejscu, zgodnie z planem kontroli oraz kontrole doraźne (zgodnie z zakresem upoważnienia), pozwalające na weryfikację prawidłowości realizacji projektu, postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków przedstawionych przez beneficjenta we wnioskach o płatność, w tym sporządza informacje oraz zalecenia pokontrolne, a także monitoruje wdrażanie zaleceń pokontrolnych przez beneficjentów.
 • Przygotowuje propozycje doskonalenia procedur i technik kontrolnych.
 • Uczestniczy, adekwatnie do potrzeb, w kontrolach prowadzonych przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydział Kontroli 1 lub Wydział Kontroli 3.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z wdrażaniem środków europejskich i/lub na stanowisku związanym z prowadzeniem kontroli/audytu
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Wiedza z zakresu kontroli / audytu
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość systemu ochrony zdrowia
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Rzetelność
 • przeszkolenie z zakresu funduszy europejskich i/lub z zakresu audytu i kontroli
APLIKUJ TERAZ