Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129861

Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z: pracą w terenie i wysiłkiem fizycznym, pracą na wysokości do 3 m (wchodzenie na drabinę przy układaniu sprzętu i wyposażenia na wyższych półkach na regałach magazynowych), pracą w zakurzonych pomieszczeniach magazynowych, piwnicach, strychu. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Bierze udział w inwentaryzacjach środków trwałych KPRM
 • Bierze udział w zagospodarowywaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego KPRM, w tym w pracach stałej komisji oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego KPRM do dalszego użytkowania i stałej komisji likwidacyjnej
 • Inicjuje, przygotowuje, aktualizuje, opiniuje i wdraża procedury, instrukcje, wytyczne lub zalecenia dotyczące właściwości wydziału, w tym przygotowuje lub opiniuje dokumenty, projekty, propozycje rozwiązań przygotowane przez inne komórki organizacyjne KPRM lub jednostki zewnętrzne
 • Realizuje, zgodnie z właściwością wydziału, zakupy towarów (mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD i innego) i usług na potrzeby KPRM, w tym przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego i projekty umów, zamówień, dokonuje odbiorów dostaw towarów i usług, opisuje pod względem merytorycznym dowody księgowe
 • Bierze udział w obsłudze pracowników KPRM oraz prowadzeniu gospodarki meblami, sprzętem i wyposażeniem biurowym, RTV, AGD i innym, w tym bierze udział w znakowaniu środków trwałych, wyposażaniu pomieszczeń, aktualizacji komputerowej ewidencji księgowej środków trwałych (pomocniczej - analitycznej), pod kątem użytkownika i lokalizacji, dystrybucji mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD i innego, sporządzaniu protokołów zdawczo – odbiorczych, zlecaniu napraw
 • Bierze udział w zlecaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu, zgodnie z właściwością wydziału, prac realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej i inne podmioty zewnętrzne, w zakresie usług gospodarczych - stolarskich, ślusarskich i tapicerskich dotyczących mebli, sprzętu i wyposażenia biurowego, RTV, AGD i innego KPRM
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych oraz zastępuje podczas nieobecności innych pracowników wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie inwentaryzacji oraz zagospodarowywania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: ustawy o rachunkowości, w zakresie inwentaryzacji; ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy Prawo zamówień publicznych; ustawy Kodeks cywilny w zakresie dot. umów cywilno-prawnych; rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, współpraca, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: Word, Excel, Outlook
 • Przeszkolenie z zakresu inwentaryzacji oraz zagospodarowywania zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości, zamówień publicznych, prowadzeniu magazynu, dokumentacji związanej z gospodarką magazynową, zarządzania/gospodarowania majątkiem
 • Przeszkolenie z zakresu: rachunkowości, zarządzania/gospodarowania majątkiem, zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych: Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ, Modułu Środki Trwałe) oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentami (EZD)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, kreatywność, orientacja na klienta/interesanta, negocjowanie
APLIKUJ TERAZ