Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126621

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca pod presją czasu – wynikająca z zadań koordynacyjnych, wymagających uzgodnień ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi ministerstwa (prace nad planem i sprawozdaniem)
   

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej/ zarządzanie ryzykiem
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne w zakresie właściwości departamentu
 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP)
 • Opracowuje/ uzgadnia/ monitoruje plan finansowy
 • Opracowuje system zarządzania i/ lub kontroli oraz nadzoruje jego realizację
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z zakresu spraw związanych z systemem zarządzania, systemem informacji społeczno-gospodarczej, planowaniem i sprawozdawczością budżetową oraz wybranymi zagadnieniami polityki społeczno-gospodarczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z zarządzaniem strategicznym / kontrolą zarządczą lub planowaniem działań i sprawozdawczością lub wykonywaniem analiz (jakościowych i/lub ilościowych)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu planowania strategicznego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość prawa zamówień publicznych
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, zarządzanie strategiczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ