Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126607

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Stres, praca pod presją czasu oraz wielowątkowość spraw.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z merytorycznym przygotowaniem oficjalnych podróży służbowych oraz wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa, w szczególności przygotowuje propozycje tematów rozmów bilateralnych oraz koordynuje przygotowanie materiałów tezowo-informacyjnych na potrzeby tych rozmów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, Ministerstwem Spraw Zagranicznych (MSZ) i innymi właściwymi Ministerstwami i instytucjami, w tym powiadamia MSZ o spotkaniach członków kierownictwa Ministerstwa z partnerami zagranicznymi oraz dokumentuje przebieg z rozmów bilateralnych członków kierownictwa Ministerstwa z partnerami zagranicznymi
 • Przygotowuje wkłady do materiałów tezowo-informacyjnych, w zakresie właściwości Ministerstwa oraz obszaru działalności spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister, dla członków kierownictwa innych Ministerstw na potrzeby prowadzonej przez nich współpracy zagranicznej
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem opinii projektów dokumentów rządowych procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, w szczególności na etapie uzgodnień międzyresortowych, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów w zakresie właściwości Departamentu
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministerstwa w inicjatywach międzynarodowej współpracy gospodarczej, w tym w międzyministerialnych konsultacjach gospodarczych oraz międzyresortowych zespołach
 • Zapewnia obsługę udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą i Zespołu do Spraw Polityki Polarnej Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość bieżącej sytuacji na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych dotyczących obszarów działania spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Aktywów Państwowych
 • Znajomość bieżącej sytuacji politycznej w kraju
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: analitycznego i syntetycznego myślenia, formułowania zwięzłych wypowiedzi pisemnych, dobrej organizacji pracy, pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
APLIKUJ TERAZ