Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126465

Warunki pracy

Głównym miejscem pracy będzie pokój biurowy w lokalu nr 33 znajdującym się w budynku przy al. Jana Chrystiana Szucha 2/4 w Warszawie. Wykonywanie zadań ujętych w opisie stanowiska wymaga obecności i wykonywania pracy także w pozostałych budynkach czy obiektach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w szczególności przy ul. Batorego 5, Domaniewskiej 36/38, Rakowieckiej 2a, Pawińskiego 17/21, Taborowej 33a i Zawrat 20.


Deklaracja dostępności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/deklaracja-dostepnosci


Warunki dotyczące charakteru pracy: • Częsty kontakt z wykonawcami robót, zbieranie danych w terenie, w tym kierowanie lub nadzór na terenie robót budowlanych, stres związany z podejmowaniem decyzji i koniecznością bieżącego reagowania na zmienne warunki.
 • Praca biurowa połączona z pracą na terenie innych budynków lub obiektów MSWiA w Warszawie, także w miejscach nietypowych jak: piwnice, dachy (płaskie), poddasza itp.

Zakres zadań

 • Organizuje ochronę przeciwpożarową w zakresie zabezpieczenia obiektów przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem, w tym zabezpiecza opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadza szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników, stażystów i wolontariuszy w MSWiA.
 • Współuczestniczy w procesie remontowo-inwestycyjnym (zgodnie z wymaganiami prawa zamówień publicznych i wewnętrznego regulaminu), na etapie opracowania i weryfikacji dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonywania, kierowania oraz nadzoru nad wykonywaniem robót i oddania do użytkowania obiektów, celem sprawnego przebiegu procesu.
 • Planuje i organizuje usługi (zgodnie z wymaganiami prawa zamówień publicznych i wewnętrznego regulaminu) związane z bieżącą konserwacją pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych, w szczególności dotyczących ochrony przeciwpożarowej celem utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym.
 • Sprawdza projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych lub samodzielne opracowuje przedmiotową dokumentację dla zakresu robót, celem przygotowania niezbędnych danych do wniosku na roboty budowlane.
 • Klasyfikuje i weryfikuje stopień wydatkowania środków budżetowych koniecznych na zabezpieczenie usług konserwacyjnych i robót budowlanych w danym roku budżetowym i szacuje ich wielkość na następne lata.
 • Dokonuje opisów merytorycznych dokumentów księgowych wystawianych przez wykonawców robót budowlanych i usług, a także sporządza noty księgowe obciążające kosztami użytkowników nieruchomości ministerstwa, celem przekazania ich do komórki finansowej.
 • Współuczestniczy w procesie sporządzania planu zamówień publicznych i planów finansowych wydziału. Współuczestniczy w planowaniu i organizacji usług (zgodnie z wymaganiami prawa zamówień publicznych i wewnętrznego regulaminu) dotyczących realizacji zadań związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków europejskich i funduszy zewnętrznych.
 • Podejmuje działania w przypadku wystąpienia awarii instalacji lub urządzeń budowlanych poprzez powiadomienie odpowiednich komórek organizacyjnych oraz zorganizowanie doraźnej naprawy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego pracy biurowej w obszarze nadzoru nad realizacją inwestycji lub remontów, w tym co najmniej rok na stanowisku inspektora lub specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Uprawnienia inspektora lub specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie: ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego, prawa budowlanego, warunków technicznych dot. budynków, eksploatacji instalacji i urządzeń w obiektach.
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej, umiejętność sporządzania harmonogramów realizacji robót budowlanych, umiejętność obsługi komputera, programów do edycji tekstu np.: MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych np.: MS Excel.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe - budownictwo lub elektryczne lub teletechniczne lub bezpieczeństwo pożarowe.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy biurowej lub operacyjnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa pożarowego.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonywaniu instalacji teletechnicznych, w szczególności w zakresie instalacji bezpieczeństwa.
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych lub prawa budowlanego lub obowiązujących przepisów w budownictwie lub z obsługi oprogramowania specjalistycznego do grafiki wektorowej (np.: AutoCAD) lub kosztorysowania (np.: Norma) lub harmonogramowania (np.: MS Project).
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych i realizacji inwestycji ze środków budżetu państwa, zamówień publicznych, procedur finansowych.
 • Umiejętność pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.
APLIKUJ TERAZ