Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125453

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - konieczność prezentowania stanowiska Polski na posiedzeniach organów ESA - udział w dyskusjach, negocjacje, poszukiwanie kompromisu, prezentowanie stanowiska resortu podczas krajowych spotkań, konferencji i seminariów dot. polityki kosmicznej
 • praca pod presją czasu – często spowodowana późnym przekazywaniem dokumentów przez ESA i UE
   

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa w zakresie polityki kosmicznej i rozwoju sektora kosmicznego (m.in. opracowuje, uzgadnia i opiniuje dokumenty, uczestniczy w spotkaniach, współpracuje z ekspertami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi).
 • Koordynuje i/ lub uczestniczy w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa dot. polityki kosmicznej i rozwoju sektora kosmicznego (w tym: koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów Unii Europejskiej (m.in.: Rada Unii Europejskiej, Coreper), bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, w szczególności wp space lub inne związane z polityką kosmiczną np. w ramach sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE).
 • Prowadzi analizy z zakresu polityki kosmicznej i sektora przemysłu kosmicznego.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie zadań Wydziału (w tym: opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących w zakresie prowadzenia, nadzorowania, wspierania rozwoju działalności kosmicznej lub sektora kosmicznego; reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych).
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dot. polityki kosmicznej i sektora kosmicznego.
 • Uczestniczy w budowaniu strategii działań informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych w obszarze polityki kosmicznej i sektora kosmicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów lub współpracy międzynarodowej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Zagadnienia związane z polityką kosmiczną i funkcjonowaniem sektora kosmicznego, w tym: znajomość ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • Wiedza z zakresu krajowego i unijnego procesu legislacyjnego
 • Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności: ustawy o działach administracji oraz ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, w tym znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, wystąpienia publiczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ