Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 26-06-2021

Główny specjalista ds. inwestycji i remontów z uprawnieniami budowlanymi
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021.111.6
Główne odpowiedzialności:
 • opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych (w szczególności w zakresie finansowym, koncepcji modernizacji obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW) w szczególności pod kątem instalacji elektrycznych wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-ekonomicznych), nadzór nad ich realizacją zgodnie z ustalonym harmonogramem, obowiązującymi procedurami i przepisami,
 • kontrola jakości i terminowości wykonania robót w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz raportowanie,
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów inwestycyjnych i remontowych zawartych przez SCS AW oraz prowadzenie rozliczeń rzeczowo – finansowych zrealizowanych zadań,
 • uczestniczenie w komisjach oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych obiektów, sporządzanie protokołów oceny i zdawczo-odbiorczych,
 • opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji projektowych.
Charakterystyka pracy:
 • praca nad planami inwestycyjnymi i remontowymi w szczególności pod kątem instalacji elektrycznych wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-ekonomicznych,
 • nadzór nad realizacją inwestycji pod kątem przyjętego harmonogramu, obowiązujących procedur i przepisów,
 • organizowanie prac związanych z prowadzonymi przez SCS AW zadaniami inwestycyjnymi i remontami,
 • przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów do konkursów ofert i przetargów, uczestniczenie w komisjach konkursowych/przetargowych,
 • reprezentowanie SCS AW przed wykonawcami prac inwestycyjnych i remontowych,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
 • analizowanie zasadności i wysokości ponoszonych kosztów dla planowanych i realizowanych robót,
 • uczestniczenie w opracowaniu standardów,
 • akceptowanie branżowych kart materiałowych oraz weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji budowlanej i powykonawczej,
 • uczestnictwo w nardach koordynacyjnych,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej pod kątem instalacji elektrycznych,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o ustroju m.st. Warszawy, Ustawa Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o dostępnie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Praca w pomieszczeniu i w terenie, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych, praca na wysokości powyżej 3 metrów.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej,
 • umiejętność kosztorysowania (sporządzanie wstępnych wycen prac inwestycyjnych i remontowych),
 • obsługa programu kosztorysowego Norma,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanego zawodu,
 • obsługa programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne),
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

Oświadczenie dostępne tutaj.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ