Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA


ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa
Główny specjalista ds. inwestycji i remontów
z uprawnieniami budowlanymi (nadzór inwestorski)
Dział Eksploatacji i Inwestycji
Ogłoszenie nr 2022.111.5
Termin składania dokumentów: 20-05-2022 r.Główny specjalista ds. inwestycji i remontów z uprawnieniami budowlanymi (nadzór inwestorski)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2022.111.5
 
Główne odpowiedzialności:
 • opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych (w szczególności w zakresie finansowym, koncepcji modernizacji obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCSAW) wraz z określeniem podstawowych założeń techniczno-ekonomicznych), nadzór nad ich realizacją zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
 • organizowanie prac związanych z prowadzonymi przez SCSAW zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi,
 • • realizacja zadań w zakresie przygotowywania założeń rzeczowo-finansowych i planów inwestycyjnych w zakresie utrzymania, remontów obiektów, w tym pozyskiwanie wykonawców robót i usług w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych,
 • nadzór i realizacja zadań w ramach ustawy prawo budowlane, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, prawo ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami.
Charakterystyka pracy:
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów inwestycyjnych i remontowych zawartych przez SCSAW oraz prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych zrealizowanych zadań, kontrola jakości i terminowości wykonania robót budowlanych, raportowanie,
 • uczestniczenie w komisjach oceny stanu technicznego obiektów, sporządzanie protokołów oceny i zdawczo odbiorczych,
 • akceptowanie branżowych kart materiałowych oraz opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji projektowych,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
 • przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów do konkursów ofert i przetargów, uczestniczenie w komisji konkursowej/przetargowej,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o ustroju m.st. Warszawy, Ustawa Prawo budowlane, Ustawa Prawo ochrony środowiska, Ustawa Prawo zamówień publicznych, Ustawa o dostępnie do informacji publicznej,
 • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca w podstawowym systemie czasu pracy; praca w terenie i w budynku niedostosowanym dla osób
niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim (brak windy); obsługiwanie
podstawowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca
na wysokości powyżej 3 metrów.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwapolskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i nadzorowania robót
 • budowlanych lub projektowania bez ograniczeń (przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne minimum pierwszego stopnia z zakresu budownictwa lub architektury,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat pracy na budowie w obszarze nadzoru w charakterze kierownika budowy, inspektora nadzoru lub w biurze projektowym przy sporządzaniu dokumentacji w charakterze projektanta-konstruktora, asystenta projektanta),
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych w charakterze inżyniera kontraktu lub kierownika projektu,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • obsługa programów biurowych (edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji multimedialnych),
 • obsługa programu do sporządzania kosztorysów „Norma”,
 • sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

 Oświadczenie dostępne tutaj.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


APLIKUJ TERAZ